مدیران شرکت

مدیران شرکت

نام و نام خانوادگی

علی نادری مقدم


سمت : نایب رئیس هیات مدیره

نام و نام خانوادگی

محمدحسین برخورداری


سمت : رئیس هیات مدیره

نام و نام خانوادگی

دکتر عطاءاله طالعی زاده


سمت : مدیرعامل و عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی

رسول حیدری


سمت : معاونت مالی

نام و نام خانوادگی

ااا


سمت : عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی

ابراهیم افضلی


سمت : عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی

بتول جوریان


سمت : مشاور پذیرش و عرضه

نام و نام خانوادگی

سید محمد جواد حسینی


سمت : مدیر اداری

نام و نام خانوادگی

سمیرا خواجه


سمت : مدیرمعاملات برخط

نام و نام خانوادگی

امیر بهزاد


سمت : مدیر بورس کالا

إ