مدیران شرکت

مدیران شرکت

نام و نام خانوادگی

علی نادری مقدم


سمت : نایب رئیس هیات مدیره

نام و نام خانوادگی

امیر وفایی


سمت : رئیس هیات مدیره

نام و نام خانوادگی

دکتر حسن قاسمی


سمت : مدیرعامل و عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی

سید محمد جواد حسینی


سمت : مدیر اداری

نام و نام خانوادگی

امیر محمدی


سمت : عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی

هادی تبارقاسم


سمت : عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی

سمیرا خواجه


سمت : مدیرمعاملات برخط

نام و نام خانوادگی

امیر بهزاد


سمت : سرپرست مالی

نام و نام خانوادگی

بتول جوریان


سمت : مشاور پذیرش و عرضه

نام و نام خانوادگی

میثم فخریان


سمت : مدیر امور مشتریان و پذیرش

نام و نام خانوادگی

بهزاد الماسی


سمت : مدیر آموزش

إ